Onze Producten
   Caps
      Caps 7,50 euro
      Caps 15,00 euro
   T-Shirts
      dames shirts
      Sale
      Tribals
      Dieren
         Paarden
         Katten
         Honden
         Dolfijnen
         Tijgers
         Wolf
         Adelaars
         Olifanten
         Panther
         Jaguar
         Diversen Dieren
      Humor
         Humor honden
         Humor katten
      Fantasie
      Kinderen
      Vervoermiddelen
         Auto`s
         Motoren
         Trucks
      Diversen
         sport
         De donkere kant
         Mode
Uw kledingrek
Uw kledingrek bekijken (1)
Informatie
Hoe kunt U bestellen?
Wat zijn onze voorwaarden?
Hoe te betalen?
Contact met ons opnemen?
Uw eigen tekst op een shirt
Terug naar startpagina  Onze voorwaarden


Artikel 1: Algemeen

1.1  In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: ‘Klant’: De (potentiële) koper.
1.2 Deze leveringsvoorwaarden zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk onder ‘Leveringsvoorwaarden’ op deze website.
1.3 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Shirt Art.
1.4 Een overeenkomst komt tot stand door het schriftelijk of per e-mail bestellen van het te leveren product. De klant accepteert de leveringsvoorwaarden door de bestelling te plaatsen.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Leveringsvoorwaarden en in eventuele andere overeenkomsten ten behoeve van levering worden overeengekomen, gelden ook voor tussenpersonen en andere derden die door Shirt Art worden ingeschakeld.
1.6 Afwijkingen van deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Shirt Art worden overeengekomen.
1.7 Indien (een) bepaling(en) van deze Leveringsvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven. Shirt Art en de klant zullen dan in overleg (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepaling(en) overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.
1.8 Shirt Art heeft te allen tijde het recht deze Leveringsvoorwaarden en de inhoud van de site van Shirt Art te wijzigen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen gedaan door Shirt Art zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke vergissing in het spel is. Shirt Art behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.
2.2 Shirt Art erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Leveringsvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 3: Prijzen, tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen van de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief bezorgkosten tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Bij een niet tijdige betaling zal de overeenkomst als nietig worden beschouwd.
3.3 Indien de klant in gebreke blijft, na verzending van via incasso mag Shirt Art alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen.
3.4 Bij niet nakoming van betaling door de klant, van het geen met betrekking tot over betaling is overeengekomen, is Shirt Art gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.
3.5 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Shirt Art tot dat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Shirt Art zijn voldaan.
3.6 De geleverde goederen of diensten dienen door de klant vooraf of met een termijn van tien dagen na afleverdatum betaald te zijn.

Artikel 4: Leveringen / Leveringstermijnen

4.1 De levertijd wordt op verzoek van de klant & Shirt Art bij de orderbevestiging mondeling of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Leveringen vinden plaats in Nederland-België-Duitsland
4.3 Shirt Art rekent per verzending een bijdrage in de  kosten van de individuele bestelling Tarief per aantal.
4.4 De door Shirt Art opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.5 Wanneer de overeengekomen levertijd, om welke reden dan ook, door Shirt Art overschreden wordt, zal Shirt Art de klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid de overeenkomst met Shirt Art te ontbinden, via een e-mail.

Artikel 5: Overmacht en/of andere bijzondere omstandigheden

5.1 Shirt Art is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de klant indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling, of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 6: Risico

6.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Shirt Art. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product over op de klant.

Artikel 7: Bestellingen/Communicatie

7.1 Shirt Art kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, verkeerde behandeling van het product, het niet nakomen van de bijgeleverde productbegeleiding.

Artikel 8: Klachten

8.1 Alle andere klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Shirt Art serieus en binnen redelijke termijn in behandeling worden genomen.
8.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken onder vermelding van het Bestelde product en printnummer via een E-mail.
8.3 Klachten aangaande productiefouten dient de klant binnen twee dagen na ontvangst van de bestelling te melden bij Shirt Art.
8.4 Door Shirt Art worden geen retour zendingen geaccepteerd mits dit met de klant besproken is. Indien de bestelling moet worden geroutineerd zijn de kosten voor de klant, mits ander word besproken.
8.5 Indien een product dat wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Shirt Art schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is, of aan de andere kant voor risico van de klant komt, zal Shirt Art de klant hiervan per brief, fax of e-mail op in kennis stellen. Shirt Art heeft het recht om het product op kosten van de klant terug te zenden.
8.6 Voor klachten aangaande de kwaliteit van de bedrukking moet de klant zich binnen drie dagen na de leveringsdatum in contact stellen met Shirt Art.
8.7 In overleg met de klant wordt de aard van de klacht vastgesteld. Indien de klacht gegrond is wordt er een nieuw (hetzelfde) produkt geleverd.

Artikel 9: Persoonsgegevens

9.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in ons bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt ter uitvoering van de bestelling van de klant, en niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
9.2 De klant kan te allen tijde inzage krijgen in de gegevens van de klant die zijn opgenomen in het bestand van Shirt Art. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 10

10.1 Grafische Communicatie is gevestigd in Hoogezand.
Wij zijn actief als web-design/reclame bureau, wij vervaardigen en regelen alles wat met grafische communicatie te maken heeft. Ook IT middelen behoren tot die categorie. T-Shirts met opdruk bieden wij aan via deze webwinkel.

Wij zijn te bereiken via de E-mail: info@zetart.nl, tijdens kantooruren via de telefoon +31 (0)598-393717 of fax. +31 (0)84-7186966.


Artikel 11: Diversen

11.1 Shirt Art zal in ieder voorkomend geval waar de Leveringsvoorwaarden een rol spelen een Zakelijke billijkheid in acht nemen. Aan een soepele naleving van de Leveringsvoorwaarden moet door beiden een goede verstandhouding aanwezig zijn.

Hoogezand, 30-06-2005Shirt Art een onderdeel van Zet Art tel. +31 (0)598-393717 / Fax. +31 (0)84-7186966

© 2011 by Graphical Communication Zet Art